Pravno obvestilo

Pravice intelektualne lastnine

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu www.skatizola.si (v nadaljevanju: spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v spletno mesto je SKAT SKUPINA d.o.o. Izola (v nadaljevanju: Skat Skupina). 

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Uporaba vsebin spletnega mesta v komercialne namene je dovoljena le s pisno privolitvijo družbe Skat Skupina oz. s pogodbo o spletnem naročanju. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko uporabnik z dovoljenjem družbe Skat Skupina naloži iz strežnika, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.skatizola.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Skat Skupina ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.skatizola.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Skat Skupina za vse primere izključena.

Omejitev odgovornosti

Družba Skat Skupina se bo trudila, da bodo podatki na spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar Skat Skupina niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za povzročeno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Družba Skat Skupina lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

Varstvo osebnih podatkov

1. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Kakršnekoli podatki, ki jih Skat Skupina pridobi na kakršenkoli način preko spletnega mesta, so namenjeni izključno za poslovno rabo družbe Skat Skupina in jih kot slednje tudi varuje v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR; od datuma začetka njene veljavnosti, ki je 25.5.2018) in Obligacijskim zakonikom.

Vsa sporočila in gradiva, ki jih boste z elektronsko pošto ali na drug način zaupali upravljalcem spletnega mesta, bomo vključno z vsemi podatki, vprašanji, komentarji, predlogi in sorodnimi zadevami obravnavali kot zaupne, vendar nelastniške informacije. Pri tem se obvezujemo, da informacij ne bomo razkrivali, posredovali, objavljali in razširjali nepooblaščenim osebam. Prav tako ima družba Skat Skupina tudi pravico, da katerokoli idejo, zasnovo, znanje ali tehniko, ki je vsebovana v vaših sporočilih, poslanih spletnemu mestu, uporabi v katerikoli namen, med drugim tudi za razvoj, izdelavo in trženje izdelkov s pomočjo takšnih informacij.

b) Skat Skupina osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb iz prodajne ponudbe Skat Skupine in pogodb za uporabo spletnih aplikacij ter drugih pogodb, v skladu z asortimanom ponujenega blaga in storitev ter pogodb, po katerih se blago in storitve zagotavljajo Skat Skupini. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika.
Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani se izvaja v varnem načinu.

c) Skat Skupina obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od SKAT SKUPINE, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

d) Skat Skupina na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema SKAT SKUPINA), in za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov SKAT SKUPINE) ter za statistične obdelave namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le anonimiziranimi podatki.

e) Skat Skupina ne zbira osebnih podatkov ob samem obisku njegovih spletnih strani. Šele ob začetku uporabniške seje, ki se začne ob prijavi ali dodajanju izdelka v košarico, se prične beleženje le-teh, in sicer za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu. SKAT SKUPINA za nekatere funkcije spletne trgovine, kot je košarica artiklov in prijava v sistem, uporablja piškotke, kot je opisano na podstrani »Piškotki«.

f) Skat Skupina je tudi obdelovalec osebnih podatkov, do katerih dostopa v okviru uporabe spletne aplikacije ter rednega poslovanja. Skat Skupina se zavezuje:

  • Obdelovati podatke v skladu z veljavno zakonodajo
  • Zagotoviti, da so osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje poseben zakon
  • Sprejeti vse ukrepe, potrebne za spoštovanje zaupnosti podatkov
  • Da ne bo najel nobenega obdelovalca podatkov v nasprotju z GDPR
  • Izbrisal ali vrnil vse podatke imetnikov v zvezi z obdelavo ter uničil obstoječe kopije
  • Dal na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti, ter revizorju omogočil izvajanje revizij, pregledov v zvezi z obdelavo podatkov imetnikov ter pri njih sodeloval.
  • Obdelava podatkov se nanaša na kakršno koli dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

2. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg SKAT SKUPINE (njenih zaposlenih) osebne podatke v imenu družbe in za račun družbe obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki SKAT SKUPINI nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, in obdelovalci, ki jih SKAT SKUPINA angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer tiskarne, zavarovalnice, dostavne službe, računovodski servisi, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, zastopniki SKAT SKUPINE pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

3. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: SKAT SKUPINA d.o.o. Izola, Polje 21, 6310 Izola ali [email protected], lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na zgoraj navedeni naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

4. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Družba Skat Skupina bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Ob začetku uporabniške seje, ki se začne ob prijavi ali dodajanju izdelka v košarico, se za varnostne namene k seji v podatkovno bazo zapiše tudi IP naslov uporabnika. Ti podatki seje se hranijo do 2 uri. Po 2 urah se neaktivne seje samodejno brišejo. Dodatno se uporabnikov IP naslov za varnostne namene zapiše tudi v strežniške dnevnike. Tam ostane največ 2 meseca. Po 2. mesecih se dnevniki samodejno izbrišejo.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih SKAT SKUPINA podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Splošno

Spletna trgovina SKAT SKUPINA gostuje na strežniku v Nemčiji, v varnem TÜV certificiranem podatkovnem centru. Varnostne kopije se shranjujejo na sekundarno lokacijo, v šifrirani obliki. Strežnik ERP aplikacije, v kateri se obdelujejo naročila in tiskajo računi, se nahaja v Sloveniji.
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Kopru. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisano pravno obvestilo in pogoje poslovanja ter da se z njimi strinja.

Slike izdelkov, ki so uporabljene v spletni trgovini SKAT SKUPINE, so simbolične in se lahko v barvi, obliki, izgledu in lastnostih razlikujejo od izdelkov, ki so v aktualni ponudbi. 

To pravno obvestilo se uporablja od 15. 5. 2019 dalje.

SKAT SKUPINA d.o.o. Izola